Ieškome dviejų Ukmergės miesto vietos veiklos grupės (toliau UMVVG) projekto veiklų vadovų (ių)/ konsultantų (čių)

Darbo pobūdis:

Ukmergės miesto vietos veiklos grupės 2023-2027 m. Vietos plėtros strategijos (toliau VPS) įgyvendinimas, įgyvendinimo priežiūra ir stebėsena (administravimas).

Reikalavimai:

 • turėti aukštąjį arba jam prilygintą išsilavinimą ir ne mažesnę nei 3 m. darbo patirtį projektų, finansuojamų ES lėšomis, valdymo (administravimo) srityje arba turėti ne mažesnę negu3 m. darbo patirtį Vietos plėtros strategijų administravimo ir įgyvendinimo srityje. Prioritetas teikiamas kandidatams, turintiems darbo patirties Vietos plėtros strategijų administravimo ir įgyvendinimo srityje;
 • puikiai mokėti valstybinę lietuvių kalbą (žodžiu ir raštu);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, šiuolaikinėmis ryšių ir organizacinėmis techninėmis priemonėmis;
 • išmanyti BIVP metodo (LEADER metodo) principus ir jų taikymą;
 • išmanyti viešųjų pirkimų įstatymą ir turėti taikymo patirties;
 • išmanyti 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą, ESF+ ir ERPF ir juos reglamentuojančius teisės aktus;
 • išmanyti Socialinio verslo principus;
 • turėti B kategorijos vairuotojo teises ir nuosavą automobilį.

Funkcijos ir atsakomybės:

 • koordinuoja VPS įgyvendinimą, priežiūrą ir stebėseną;
 • rengia vietos plėtros projektų atrankos dokumentus;
 • vykdo vietos projektų atranką, atlieka vietos projektų vertinimą;
 • atlieka vietos projektų įgyvendinimo priežiūrą ir stebėseną;
 • atlieka informavimą ir viešinimą apie miesto VVG veiklą, VPS įgyvendinimo eigą;
 • vykdo vietos plėtros projektų rengėjų ir vykdytojų gebėjimų stiprinimą ir vietos plėtros projektų rengėjų ir vykdytojų konsultavimą;
 • informuoja UMVVG pirmininką ir valdybą apie VPS įgyvendinimo eigą;
 • esant poreikiui, atstovauja UMVVG Ukmergės rajono savivaldybėje, atsakingoje institucijoje (LR Vidaus reikalų ministerijos) ir administruojančioje institucijoje (Centrinėje projektų valdymo agentūroje (CPVA)), kitose įstaigose ir organizacijose.

 

Sudaroma terminuota 48 mėn. darbo sutartis, valandinis darbo užmokestis nuo 16,80 Eur. Darbo valandų skaičius per mėnesį nuo 60 iki 90 valandų.

Darbas bus vykdomas mišriu būdu, t.y. kontaktinis ir nuotolinis pagal patvirtintus grafikus.

Kandidatai savo gyvenimo aprašymą bei išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas turi atsiųsti el. p. ukmergesmiestovvg@gmail.com iki 2024 metų liepos 19 dienos 12 val.