Projektas: „Plėsti UAB „Finjolą“ vykdomą veiklą įgyvendinant „verslas-verslui“ sukuriant modelį“

Projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0255

Projektą įgyvendina UAB „Finjola“

Projekto tikslas: Projekto tikslas: didinant neformalių iniciatyvų pasiūlą padėti Ukmergės miesto VVG teritorijos darbingiems gyventojams, bei jauno verslo subjektams  lengviau integruotis tiek į darbo, tiek į bendrą ekonomikos rinką.

Projekto uždaviniai: Mažinti nedarbo lygį Ukmergės mieste didinant gyventojų verslumą ir skatinant ekonomikos augimą.

Paramos suma: 43 429,12 Eur.

Bendra projekto vertė: 46 950,40 Eur.

Paramos intensyvumas 92,5 procentai.

Projektas įgyvendinamas pagal Ukmergės miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategiją.

Finansuojama iš Europos socialinio fondo

Projektas: Ukmergės miesto gyventojų sociokultūrinių veiklų organizavimas

Projekto Nr.  08.6.1-ESFA-T-927-02-0005

Projektą įgyvendina Ukmergės kraštotyros muziejus

Projekto tikslas – skatinti Ukmergės miesto gyventojų socialinę įtrauktį organizuojant sociokultūrines veiklas.

Projekto veikla – Ukmergės mieste gyvenantiems grįžusiems emigrantams, kitataučiams ir jų šeimoms, bus suorganizuoti informaciniai renginiai bei edukacinės veiklos, kurie padės palaikyti ryšį su visuomenę ir mažins jų socialinę atskirtį, stiprins socialinę integraciją.

Paramos suma: iki 10 876,60 Eur

Bendra projekto vertė: iki 11 766,03 Eur

Paramos intensyvumas 92,5 procentai

Projekto partneriai:

Partneris Nr. 1: Ukmergės rajono jaunimo organizacijų sąjunga “Apskritas stalas”.

Partneris Nr. 2: Ukmergės rajono žydų bendruomenė.

Projektas įgyvendinamas pagal Ukmergės miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategiją.

Finansuojama iš Europos socialinio fondo

Projektas: Verslumo ir savarankiškų veiklų skatinimas – gerinant vietines įsidarbinimo galimybes

Projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0515

Projektą įgyvendina Ukmergės kraštotyros muziejus

Projekto tikslas: skatinti Ukmergės miesto darbingų bedarbių verslumą, naują profesinį orientavimą ir gerinti vietines įsidarbinimo galimybes.

Projekto uždaviniai: 1. Skatinti projekto dalyvius užsiimti savarankiškomis veiklomis. 2. Užtikrinti lygias užimtumo galimybes ir  padėti įgyti naujų profesinių kompetencijų

Paramos suma: iki 13 414,27 Eur.

Bendra projekto vertė: iki 14 505,12 Eur.

Paramos intensyvumas 92,5 procentai

Projekto partneris: Ukmergės krašto neįgaliųjų sąjunga.

Projektas įgyvendinamas pagal Ukmergės miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategiją.

Finansuojama iš Europos socialinio fondo

Projektas: „Bendradarbiavimas tarp miesto ir rajono“

Projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0480

Projektą įgyvendina Ukmergės krašto bendruomenių sąjunga

Projekto tikslas: kurti bendradarbiavimo tinklą tarp miesto ir kaimo, bendradarbiaujant su Ukmergės rajono vietos veiklos grupe, siekiant pagerinti jaunų šeimų padėtį darbo rinkoje.

Projekto uždaviniai: Motyvuoti ir skatinti jaunus žmones panaudoti turimus išteklius, stiprinant jų padėtį darbo rinkoje.

Paramos suma: 14 501,85 Eur.

Bendra projekto vertė: 15 677,68 Eur.

Paramos intensyvumas 92,5 procentai.

Projektas įgyvendinamas pagal Ukmergės miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategiją.

Finansuojama iš Europos socialinio fondo

Projektas: „Tęsiame bendradarbiavimą“

Projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0481

Projektą įgyvendina Ukmergės krašto bendruomenių sąjunga

Projekto tikslas: kurti bendradarbiavimo tinklą tarp miesto ir kaimo, bendradarbiaujant su Ukmergės rajono vietos veiklos grupe, siekiant pagerinti jaunų šeimų padėtį darbo rinkoje.

Projekto uždaviniai: Motyvuoti ir skatinti jaunus žmones panaudoti turimus išteklius, stiprinant jų padėtį darbo rinkoje.

Paramos suma: 14 501,85 Eur.

Bendra projekto vertė: 15 677,68 Eur.

Paramos intensyvumas 92,5 procentai.

Projektas įgyvendinamas pagal Ukmergės miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategiją.

Finansuojama iš Europos socialinio fondo

Projektas: „Mokymasis- galimybė išlikti reikalingam“

Projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0482

Projektą įgyvendina Ukmergės krašto bendruomenių sąjunga

Projekto tikslas: Užtikrinti lygias užimtumo galimybes, integruojantis  į darbo rinką ir visuomeninį gyvenimą asmenis su negalia ir vyresnius nei 50 metų darbingus asmenis, skatinant savarankiškas veiklas, suteikiant pasitikėjimo savimi, puoselėjant galimybę „Išlikti reikalingam“ šiuolaikinėje visuomenėje.

Projekto uždaviniai: Projekto dalyvių motyvacijos ir supratimo didinimas kaip „Išlikti reikalingam“ šiuolaikinėje visuomenėje.

Paramos suma: 13 118,06 Eur.

Bendra projekto vertė: 14 181,69 Eur.

Paramos intensyvumas 92,5 procentai.

Projektas įgyvendinamas pagal Ukmergės miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategiją.

Finansuojama iš Europos socialinio fondo

Projektas: „Šeimos namai „Laimingas vaikas“

Projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0161

Projektą įgyvendina VšĮ „Lyderių karta“

Projekto tikslas: Teikti kompleksines socializacijos paslaugas vaikams ir jų šeimos nariams, kurie augina specialiųjų poreikių vaikus.

Projekto uždaviniai: Teikti specialiųjų poreikių vaikų priežiūros paslaugas ir kompleksinę pagalbą šeimoms patiriančioms socialinę atskirtį auginant vaikus su specialiaisiais poreikiais.

Paramos suma: 52 206,19 Eur.

Bendra projekto vertė: 56 440,00 Eur.

Paramos intensyvumas 92,5 procentai.

Projektas įgyvendinamas pagal Ukmergės miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategiją.

Finansuojama iš Europos socialinio fondo

Projektas: „Galimybė įsitvirtinti darbo rinkoje lengvai ir kūrybiškai“

Projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0337

Projektą įgyvendina VšĮ „Lyderių karta“

Projekto tikslas: Teikti psichologinę ir krizių įveikimo pagalbą asmenims patiriantiems socialinę atskirtį.

Projekto uždaviniai: Teikti psichologinę ir krizių įveikimo pagalbą asmenims patiriantiems socialinę atskirtį.

Paramos suma: 14 501,85 Eur.

Bendra projekto vertė: 15 677,68 Eur.

Paramos intensyvumas 92,5 procentai.

Projektas įgyvendinamas pagal Ukmergės miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategiją.

Finansuojama iš Europos socialinio fondo

Projektas: „Kompleksinė psichologinė ir edukacinė pagalba šeimų integracijai“

Projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0165

Projektą įgyvendina VšĮ „Ukmergės šeimos centras“

Projekto tikslas: Organizuoti kompleksines paslaugas socialinę atskirtį patiriančioms šeimoms skatinant jų socialinę integraciją.

Projekto uždaviniai: Organizuoti kompleksinį psichologinių ir edukacinių paslaugų teikimą. Organizuoti trumpalaikes vaikų priežiūros paslaugas, siekiant aktyvesnio asmenų įsitraukimo į darbo rinką.

Paramos suma: 13 409,52 Eur.

Bendra projekto vertė: 14 496,78 Eur.

Paramos intensyvumas 92,5 procentai.

Projektas įgyvendinamas pagal Ukmergės miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategiją.

Finansuojama iš Europos socialinio fondo

Projektas: „Ukmergės neaktyvių darbingų asmenų ekonominio aktyvumo ir neįgaliųjų  integracijos į darbo rinką gerinimas suteikiant jiems reikalingus įgūdžius“

Projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0163

Projektą įgyvendina Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų Ukmergės filialas

Projekto tikslas: socialinę atskirtį patiriantiems asmenims suteikti žinių, informacijos bei praktinių įgūdžių verslumo gebėjimų stiprinimui, paspartinti pradedančiojo verslo plėtrą Ukmergės mieste, pasitelkiant mentorystės metodą, pagerinti įsidarbinimo galimybes.

Projekto uždaviniai: Suteikti Ukmergės miesto gyventojams profesinių ir kitų verslumą skatinančių įgūdžių. Skatinti Ukmergės gyventojų socialinę įtrauktį ir savanorystę.

Paramos suma: 28 169,76 Eur.

Bendra projekto vertė: 30 453,80 Eur.

Paramos intensyvumas 92,5 procentai.

Projektas įgyvendinamas pagal Ukmergės miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategiją.

Finansuojama iš Europos socialinio fondo

Projektas: „Galime ir kiTAIP“

Projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0516

Projektą įgyvendina VšĮ „Jaunimo laisvalaikio centras“

Projekto tikslas: Sudaryti ir pritaikyti meninės raiškos/fizinio aktyvumo/gerų darbų darymo ugdomąją terapinę programą, padėsiančią koreguoti delinkventinio elgesio jaunuolių elgesį, savęs suvokimą kaip individą ir visuomenės/bendruomenės dalį.

Projekto uždaviniai: Parengti ir vykdyti ugdomąją terapinę programą. Organizuoti meninės raiškos ir fizinio aktyvumo užsiėmimus siekiant keisti delinkventinį jaunuolių elgesį bei išplečiant saviraiškos pasiūlą. Formuoti jaunuolių prasmingo laisvalaikio būdus, ugdančius atsakomybę, savarankiškumą, integruojant juos į bendruomenę.

Paramos suma: 14 459,53 Eur.

Bendra projekto vertė: 15 624,53 Eur.

Paramos intensyvumas 92,5 procentai.

Projektas įgyvendinamas pagal Ukmergės miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategiją.

Finansuojama iš Europos socialinio fondo

Projektas: „Savanoris- paslaugos gavėjas- savanoris“

Projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0504

Projektą įgyvendina „Gelbėkit vaikus“ Ukmergės vaikų dienos centras

Projekto tikslas: Skleisti savanorystės idėją Ukmergėje.

Projekto uždaviniai: Plėtoti savanorišką veiklą Ukmergėje.

Paramos suma: 14 496,72 Eur.

Bendra projekto vertė: 15 672,14 Eur.

Paramos intensyvumas 92,5 procentai.

Projektas įgyvendinamas pagal Ukmergės miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategiją.

Finansuojama iš Europos socialinio fondo

Projektas: „Muzikos ir meno terapija“

Projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0511

Projektą įgyvendina Ukmergės meno mokykla

Projekto tikslas: Plėsti Ukmergės meno mokyklos veiklą organizuojant sociokultūrines švietėjiškas veiklas.

Projekto uždaviniai: Organizuoti meno terapijos ir muzikos užsiėmimus, kaip vienus iš psichologinės bei savipagalbos priemonių.

Paramos suma: 20 937,24 Eur.

Bendra projekto vertė: 22 634,86 Eur.

Paramos intensyvumas 92,5 procentai.

Projektas įgyvendinamas pagal Ukmergės miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategiją.

Finansuojama iš Europos socialinio fondo

Projektas: „Inkliuzinis ugdymas – komandinė pagalba vaikui, tėvams, mokyklai“

Projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0487

Projektą įgyvendina Ukmergės švietimo pagalbos tarnyba

Projekto tikslas: Socialinės atskirties mažinimas taikant „atviros“, „integruotos“ visuomenės modelį.

Projekto uždaviniai: Integruoti socialiai pažeidžiamus vaikus į mokymo įstaigų bendruomenę.

Paramos suma: 14 501,84 Eur.

Bendra projekto vertė: 15 677,68 Eur.

Paramos intensyvumas 92,5 procentai.

Projektas įgyvendinamas pagal Ukmergės miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategiją.

Finansuojama iš Europos socialinio fondo

Projektas: „Nelaimių vadybos modelio kūrimas Ukmergės gyventojams“

Projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0477

Projektą įgyvendina Ukmergės rajono savivaldybės administracija

Projekto tikslas: Stiprinti Ukmergės miesto gyventojų, ypač asmenų su negalia, socialinę integraciją ir vystyti socialinių paslaugų įvarovę.

Projekto uždaviniai: Sukurti ir plėtoti nelaimių vadybos modėlį Ukmergės mieste.

Paramos suma: 8 701,32 Eur.

Bendra projekto vertė: 9 406,84 Eur.

Paramos intensyvumas 92,5 procentai.

Projektas įgyvendinamas pagal Ukmergės miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategiją.

Finansuojama iš Europos socialinio fondo

Projektas: „Įgūdžių formavimo paslaugos aptarnavimo srityje“

Projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0545

Projektą įgyvendina UAB „Agjogika“

Projekto tikslas: Teikti Ukmergės miesto gyventojams profesinių ir kitų verslumą skatinančių žinių

Projekto uždaviniai: Sudaryti sąlygas praktiniam ir teoriniam mokymuisi, į veiklas integruojant niekur nedirbantį, nesimokantį ir nestudijuojantį Ukmergės jaunimą iki 29 metų.

Paramos suma: 21 753,06 Eur.

Bendra projekto vertė: 23 516,83 Eur.

Paramos intensyvumas 92,5 procentai.

Projektas įgyvendinamas pagal Ukmergės miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategiją.

Finansuojama iš Europos socialinio fondo

 

Norėdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, naudojame slapukus. Tęsdami naršymą svetainėje Jūs sutinkate su slapukų naudojimo taisyklėmis. Daugiau informacijos

SLAPUKŲ NAUDOJIMO TAISYKLĖS

Jums besilankant mūsų interneto svetainėje, norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent Jūsų poreikiams. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi Jūsų interneto naršyklėje. Jie padeda mums atpažinti Jus kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti Jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių. Analizuodami šiuos duomenis galime savo svetaines tobulinti, padaryti jas patogesnes Jūsų naudojimui.


1. PHPSESSID Naudojamas atskirti unikalius vartotojus ir jų sesijas. Kol įjungta naršyklė
2. euCookie Naudojamas išsaugoti slapukų sutikimo sąlygoms. 30 dienų

Mūsų svetainėje naudojamuose slapukuose nėra jokių asmeninių Jūsų duomenų ir jie nėra naudojami atpažinimo tikslais. Tačiau, jei norite apriboti slapukus arba juos ištrinti, tai galite padaryti interneto naršyklės nustatymuose.

Uždaryti