2014-2020 metų ES sanglaudos politikoje kaip vienas iš naujų galimų politikos  įgyvendinimo būdų yra numatyta Bendruomenės inicijuota vietos plėtra (BIVP), kuri apibūdina netradicinę „iš apačios į viršų“ grindžiamą plėtros politiką. Įgyvendinant BIVP, iniciatyvos imasi vietos gyventojai, kurie užmezga vietos partnerystės ryšius, parengia ir įgyvendina integruotos plėtros strategiją, kuria siekiama ne vien atsverti bendruomenės problemas, bet ir stiprinti jos pačios socialinius, aplinkos bei ekonominius pranašumus, pasinaudoti jos turtais.

Ukmergės miesto vietos veiklos grupė įgyvendina Ukmergės miesto vietos plėtros strategiją, finansuojamą iš 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos.

Pasinaudojant BIVP modeliu ir įgyvendinant Ukmergės miesto VVG vietos plėtros strategiją, siekiama padėti spręsti konkrečias miesto problemas, išnaudojant pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios potencialą, prisidėti prie miesto plėtros proceso.

Vietos projektų įgyvendinimui skiriama – 352 751,25 eur.

Vadovaujantis LR Vidaus reikalų ministerijos rekomendacija ir 2015 metų gruodžio 11 įsakymu Nr. 1V-922 „Dėl vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ inicijavome Vietos plėtros strategijos Ukmergės miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos keitimą sumažinant strategijos veiksmams skirtą finansavimą atsižvelgiant į nepanaudotas lėšas – 14 931,30 eur., nepanaudotos lėšos 1.2.1. Veiksmui: Organizuoti sociakultūrines, psichosocialines, savipagalbos ir kitas veiklas, susijusias su darbingo amžiaus pabėgėlių ir jų šeimų integracija į visuomeninį Ukmergės miesto gyvenimą, bei sumažinant produkto rodiklio reikšmę iki 16 projektų.